حوزه علمیه عباسقلی خان
جلسات اربعین انقلاب جلسه دوم

سلسله جلسات اربعین انقلاب با سخنرانی سید وحید موسویان در تاریخ یک شنبه ۹۷/۱۱/۱۴ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو