حوزه علمیه عباسقلی خان
دیدار صمیمی

دیدار صمیمی مدیریت حوزه علمیه خراسان ججت الاسلام و المسلمین عاملی با مدیر حوزه علیمه عباسقلی خان حجت الاسلام و المسلمین نیک بین در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو