حوزه علمیه عباسقلی خان
برگزاری مسابقه کتابخانی کتاب یادت باشد

مسابقه کتابخانی کتاب یادت باشد در تاریخ چهار شنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو