حوزه علمیه عباسقلی خان
سلسله جلسات اخلاق عمومی

جلسه هشتم سلسله جلسات اخلاق در تاریخ شنبه ۹۷/10/15 با سخنرانی آیت الله باقری کیا برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو