حوزه علمیه عباسقلی خان
هفته بصیرت جلسه اول

ویژه برنامه های بصیرتی، سیاسی و حماسه ۹ دی در تاریخ شنبه ۹۷/۱۰/۸ با سخنرانی حاج خلیل موحدی برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو