حوزه علمیه عباسقلی خان
سلسله جلسات اخلاق عمومی

جلسه پنجم سلسله جلسات اخلاق در تاریخ شنبه ۹۷/9/24 با سخنرانی آیت الله باقری کیا برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو