حوزه علمیه عباسقلی خان
نشست تخصصی فلسفه در تفسیر المیزان

نشست تخصصی فلسفه در تفسیر المیزان با سخنرانی دکتر علیرضا کهنسال (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی) در تاریخ شنبه ۹۸/۱/۲۴ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو