حوزه علمیه عباسقلی خان
بزرگداشت شهدای پاسدار

بزرگداشت شهدای پاسدار حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان با سخنرانی سردار حسینعلی یوسف علیزاده در تاریخ دو شنبه ۹۷/۱۱/۲۹ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو