حوزه علمیه عباسقلی خان
اکران مستند هاشمی زنده است

با حضور جمعی از طلاب مدارس من جمله حوزه علمیه عباسقلی خان شاملو مستند هاشمی زنده است در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۶ اکران شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو